علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

 

بهمن

 

 

اوّل

49

1

تا 121

دوره ی کتاب و

برگزاری آزمون پایانی

( نوبت اوّل )

پس از دوره ی کتاب آزمون پایانی ( نوبت اوّل ) بخوانیم به صورت شفاهی و آزمون مدادکاغذی پایانی ( نوبت اوّل ) بنویسیم { املا و انشا } به صورت کتبی برگزار  می گردد .

- کتاب درسی -

تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

ماژیک وایت برد

50

51

 

دوم

52

122

تا

127

درس شانزدهم :

« آرش کمانگیر »

- آشنایی با داستان های شاهنامه ی فردوسی

- آشنایی با اسم فاعل اتّصال کلمه ها با

« و »  و  « تا »  و  معنی کلمه ها

- انجام تمرین های بنویسیم ص 91 تا 95

شاهنامه ی فردوسی

وسایل گریم - تعدادی از

دانش آموزان - کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن  ماژیک وایت برد

53

54

 

سوم

55

128

تا

136

درس هفدهم :

« ثروت های ملی ایران »

- آشنایی با ثروت های ملّی ایران مثل  نفت و گاز

- آشنایی با اسم+ خیز مثل نفت خیز اماکن دیدنی مثل حافظیّه و سعدیّه

- تقویت روخوانی و روانخوانی در داستان

 « شاهزاده ی خوشبخت »

انجام تمرین های بنویسیم ص 96 تا 101

تصاویری از مناطق تفت خیز ایران ، جنگل های شمال ایران و

دانش آموزان  فیلم آموزشی - کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن  

ماژیک وایت برد

56

57

 

چهارم

58

137

تا

143

درس هیجدهم :

« کوچ پرستوها »

- آشنایی با یکی از آفریده های خدا  « پرستوها »

- آشنایی کلمه های ترکیبی « باز + بن ماضی »

و  شیوه های نگارش جمله های مجهول

انجام تمرین های بنویسیم ص 102 تا 108

دایرۀ المعارف دانش آموزی - کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

ماژیک وایت برد

59

60

خلاصه گزارش تدریس در ماه بهمن

در هفته ی اوّل بهمن آزمون شفاهی پایانی نوبت اوّل بخوانیم و آزمون پایانی مداد کاغذی بنویسیم { املا و انشا } به صورت کتبی برگزار می گردد  و نتایج به صورت کیفی توصیفی ثبت می گردد .

در هفته ی دوم ، درس 16 « آرش کمانگیر » تدریس می شود و  دانش آموزان با داستان های شاهنامه ی فردوسی ، اسم فاعل اتّصال کلمه ها با « و »  و  « تا »  و  معنی کلمه ها آشنا می شوند . سپس تمرین های بنویسیم ص 91 تا 95انجام می شود .

در هفته ی سوم ، درس 17 « ثروت های ملّی ایران » تدریس می شود و دانش آموزان با ثروت های ملّی ایران مثل  نفت ، گاز و ... و  اسم+ خیز مثل نفت خیز اماکن دیدنی مثل حافظیّه و سعدیّه  آشنا می شوند و پس از خواندن داستان « شاهزاده ی خوشبخت » روخوانی و روانخوانی در آن ها تقویت می شود . سپس تمرین های بنویسیم ص 96 تا 101 انجام می شود .

در هفته ی چهارم درس 18 « کوچ پرستوها » تدریس می شود و دانش آموزان با یکی از آفریده های خدا   « پرستوها » ، کلمه های ترکیبی

 « باز + بن ماضی  و شیوه های نگارش جمله های مجهول آشنا می شوند . سپس تمرین های بنویسیم ص 102 تا 108 انجام می شود .

نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :  

خیلی خوب     خوب  قابل قبول   نیاز به تلاش بیشتر دارند

 

 

 

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

 

اسفند

 

 

اوّل

61

 

144

 

تا

152

 

درس نوزدهم ؛

درس آزاد { درخت }

- ساختن درس آزاد با کمک دانش آموزان با عنوان « درخت » و ساختن تمرین های بنویسیم،  از ص 109 تا 113و انجام آن ها

- آشنایی با درخت کاری ، کلمه های هم معنی و متضاد

- تقویت روخوانی و روان خوانی در متن

« راه رهایی » { قصّه ی بخت }

 

 

ماکت درخت دانش آموزان

کتاب درسی - تابلوی آموزشی - گچ  تخته پاک کن  ماژیک وایت برد

62

63

 

دوم

64

65

66

 

سوم

67

 

71-1

دوره ی کتاب از

درس 1 تا آخر

درس 9

دوره ی کتاب از درس 1

تا آخر درس 9

 

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن  ماژیک وایت برد

68

69

 

چهارم

70

72

تا

152

دوره ی کتاب از

درس 10 تا آخر درس 19

دوره ی کتاب از درس 10

تا آخر درس 19

 

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن ماژیک وایت برد

71

72

خلاصه گزارش تدریس در ماه اسفند

در هفته ی اوّل و دوم ، درس نوزدهم ، « درس آزاد » با عنوان « درخت »  تدریس می گردد . متن حاضر که با کمک بچّه ها به شیوه ی

 « خورشیدی » یا « بارش مغزی » طرّاحی شده است .  توضیحات مربوط به چگونگی ساختن درس آزاد به شرح زیر می باشد  :

·         ابتدا موضوع درس را با توجّه به فصل مورد نظر تعیین و سپس کلمه هایی را با کمک شما بچّه ها  انتخاب می کنیم .

·         سپس جمله هایی را با کلمه های انتخابی درست می کنیم .

·         بعد از حذف جمله های اضافی  و یا تکراری  و مرتّب کردن جمله ها ، متن درس را می سازیم .

·         قسمت های بعدی درس مثل درک و دریافت  و ... را تعیین می کنیم . در کتاب بنویسیم هم تمرین هایی را تعیین می کنیم و  از

        دانش اموزان می خواهیم تا آن ها انجام دهند .

·         از مهم ترین فایده های این کار تقویت مهارت زبان آموزی و پرورش  خلاقیت  در زمینه ی نوشتن است .

·         چون دانش آموز خودش متن درس را ساخته است در درس املا نیز مشکلی پیدانمی کند .

·         در ادامه تمرین های بنویسیم ص 109 تا 113 را طرح می کنیم و سپس آن ها را انجام می دهیم .

در هفته ی سوم و چهارم از درس 1 تا پایان درس چهاردهم دوره می شود .

نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :  

خیلی خوب     خوب  قابل قبول   نیاز به تلاش بیشتر دارند

 

 

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

 

فروردین

 

اوّل

 

  تعطیل رسمی *** تعطیل رسمی

دوم

 

سوم

73

153

تا

159

درس بیستم :

« داستان ها

- آشنایی با داستان ها ، چگونگی شکل گیری هر کدام و انواع قصّه های   « کلیله و دمنه » ،

« هزارو یک شب »  و  « شهرزاد قصّه گو « و

 قصّه های  « شاهنامه ی فردوسی  »

- آشنایی با شیوه های خلاصه نویسی

-  انجام تمرین های بنویسیم ص 114 تا  118

انواع کتاب داستان شامل

« کلیله و دمنه » ، « مثنوی معنوی » و « قصّه های هزار و یک شب »

  کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

ماژیک وایت برد

74

75

 

چهارم

76

160

تا

168

درس بیست و یکم :

داستان موش و شتر

- آشنایی با « مولوی » و داستان های مثنوی .

- آشنایی با دو کلمه ی هم شکل مثل

دیوار به دیوار که به وسیله ی یک حرف اضافه  با هم ترکیب شده اند و معنی آن ها ،

کلمه های مخفّف و سه نقطه ی بعد از ادامه ی یک جمله

- انجام تمرین های بنویسیم ص 119 تا 124

کتاب « مثنوی معنوی » و نمونه ای از داستان های آن

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

77

78

خلاصه گزارش تدریس در ماه فروردین

هفته ی اوّل و دوم به جهت فرا رسیدن عید نوروز تعطیل است .

در هفته ی سوم ، درس 20 ، داستان ها »تدریس می شود و دانش آموزان با داستان ها ، چگونگی شکل گیری هر کدام و انواع قصّه های 

 « کلیله و دمنه » ، « هزارو یک شب »  و  « شهرزاد قصّه گو « و  قصّه های  « شاهنامه ی فردوسی  » و شیوه های خلاصه نویسی آشنا می شوند . سپس تمرین های بنویسیم ص 114 تا 118 را انجام می دهند .

در هفته ی چهارم ، درس 21 ، « داستان موش و شتر » از سری داستان های مثنوی تدریس می شود و دانش آموزان با « مولوی » و داستان های مثنوی و دو کلمه ی هم شکل مثل « دیوار به دیوار » که به وسیله ی یک حرف اضافه  با هم ترکیب شده اند و معنی آن ها  و

کلمه های مخفّف و سه نقطه ی بعد از ادامه ی یک جمله  آشنا می شوند . سپس تمرین های بنویسیم ص 119 تا 124 انجام می شود .

نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :  

خیلی خوب     خوب  قابل قبول   نیاز به تلاش بیشتر دارند

 

 

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

اردیبهشت

 

 

اوّل

79

 

169

تا

179

 

 

درس بیست و دوم ؛

 

« مثل ها »

- تقویت مهارت روخوانی

- آشنایی با ضرب المثل ها

- آشنایی با جمله های ناقصی که فعل ندارند .

- تقویت مهارت روان خوانی در بخش

روان خوانی  « کودک باهوش »

- انجام تمرینات بنویسیم ص 125 تا 129

 

کتاب امثال الحکم علّامه دهخدا  کتاب گلستان و بوستان سعدی

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

80

81

 

دوم

82

83

84

 

سوم

85

 

180

نیایش –

دوره ی کتاب و اجرای ارزشیابی مستمر

( میان نوبت دوم )  

بخوانیم و بنویسیم

دوره ی کتاب و اجرای

ارزشیابی مستمر( میان نوبت دوم )

بخوانیم و بنویسیم

 

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

86

87

 

چهارم

88

180-1

دوره ی کتاب و اجرای ارزشیابی پایانی

(نوبت دوم

بخوانیم و بنویسیم

 

دوره ی کتاب و اجرای ارزشیابی پایانی (نوبت دوم ) بخوانیم و بنویسیم

 

کتاب درسی - تابلوی آموزشی گچ  تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

89

90

خلاصه گزارش تدریس در ماه فروردین

در هفته ی اوّل و دوم درس 22 « مثل ها » تدریس می شود و دانش آموزان ضمن تقویت مهارت روخوانی ، با

ضرب المثل ها و  جمله های ناقصی که فعل ندارند آشنا می شوند . هم چنین با خواندن متن « کودک باهوش

مهارت روان خوانی در فراگیران تقویت می گردد . سپس تمرین های بنویسیم ص 125 تا 129 را انجام می دهند .

در هفته ی سوم ضمن دوره ی کتاب ، ارزشیابی مستمر ( میان نوبت دوم ) بخوانیم و بنویسیم برگزار می گردد و نمرات به صورت کیفی توصیفی ثبت می شود .

در هفته ی چهارم ضمن دوره ی مجدّد کتاب بخوانیم و بنویسیم ، ارزشیابی پایانی ( نوبت دوم ) بخوانیم و بنویسیم برگزار می شود و نمرات به صورت کیفی توصیفی ثبت می گردد .

نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :  

خیلی خوب     خوب  قابل قبول   نیاز به تلاش بیشتر دارند

 

 

***(منابع)***

 -آتش روز،منوچهر،مجموعه طرح درسهاي نمونه بخوانيم اول،زمستان 1383.

-آتش روز،منوچهر،بررسي مشكلات مربيان تربيتي،فوق ليسانس،زمستان 1374.

-پيري،عفّت،بررسي كتاب بخوانيم پايه ي اول دبستان،ليساني،مركز تربيت معلّم شيخ انصاري دزفول،1382

-روش تدريس فارسي،مراكز تربيت معلّم.

-زندي،بهمن،روش تدريس فارسي (در دوره دبستان)،چاپ اول،تابستان1378.

-زاهدفر،شهناز،بررسي وتجزيه وتحليل كتاب جديدالتاَليف فارسي اول دبستان،ليسانس،مركز تربيت معلّم شيخ انصاري دزفول،1382.

-سنگري ،محمّد رضا،طراحي آموزشي فارسي اول،چاپ اول،1383.

-شريعتمداري،علي،اصول وفلسفه ي تعليم وتربيت،چاپ سيزدهم،1378.

-قاسم پور،داريوش،بررسي ميزان تاثيرگذاري كتاب بخوانيم وبنويسيم در مهارت هاوفرايند آموزشي دانش آموزان پسر پايه ي پنجم ابتدايي شهرستان شوش،ليسانس،مركز تربيت معلّم شيخ انصاري دزفول،1382.

-كتابٍ معلّم (راهنماي تدريس)فارسي اول و دوم وسوم وچهارم،جمعي از مؤلفين،1383.

-نديمي نسب،پوران،بررسي روشهاي تدريس كتاب فارسي،ليسانس،مركز تربيت معلّم شيخ انصاري دزفول،زمستان 1380.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 13:8  توسط مهدی سلمانی  |