علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

طرح درس سالانه ی تاریخ پایه ی چهارم ابتدایی ؛  تهیه کننده : مهدی سلمانی آموزگار پایه ی چهارم دبستان اباصالح (عج)

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

خلاصه ی گزارش تدریس

 

مهر

اوّل

1

 

74-70

 

درس اوّل :

زندگی انسان در گذشته های دور

در این ماه ، درس اوّل « زندگی انسان در گذشته های دور » تدریس

می شود و دانش آموزان با زندگی انسان های نخستین و مشکلات آن ها آشنا می شوند .

دوم

2

سوم

3

چهارم

4

 

آبان

اوّل

5

 

77-75

درس دوم :

پیدایش روستاها

در این ماه ، درس دوم « پیدایش روستاها » تدریس می شود و در

 هفته ی چهارم ، آزمون مداد کاغذی مرحله ی (1) برگزار می گردد .

دوم

6

سوم

7

چهارم

8

77-70

آزمون مدادکاغذی مرحله ی (1)

 

آذر

اوّل

9

 

80-78

درس سوم :

نخستین شهرها

در این ماه ، هفته ی اوّل و دوم درس سوم « نخستین شهرها » و در

هفته ی سوم و چهارم « پیامبران الهی » تدریس  می شود.

دوم

10

سوم

11

 

85-81

درس چهارم :

پیامبران الهی

چهارم

12

 

دی

اوّل

13

 

88-86

درس پنجم :

مهاجرت آریایی ها

در این ماه ، هفته ی اوّل و دوم ، درس پنجم « مهاجرت آریایی ها »

 تدریس می شود و درهفته ی سوم و چهارم پس از دوره ی کتاب ،

 آزمون مدادکاغذی مستمر( میان نوبت اوّل ) برگزار می گردد  و نتایج آن به صورت کیفی – توصیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می شود .

دوم

14

سوم

15

 

88-70

دوره ی کتاب و اجرای آزمون مدادکاغذی مستمر( میان نوبت اوّل )

چهارم

16

 

بهمن

اوّل

17

 

88-70

دوره ی کتاب و اجرای آزمون مدادکاغذی پایانی (نوبت اوّل )

در این ماه ، هفته ی اوّل و دوم پس از دوره ی کتاب ، آزمون مدادکاغذی پایانی (نوبت اوّل ) برگزار می گردد و نتایج آن به صورت کیفی – توصیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می شود .  در هفته سوم و چهارم درس ششم « هخامنشیان » تدریس می گردد .

دوم

18

سوم

19

 

94-89

درس ششم :

هخامنشیان

چهارم

20

 

اسفند

اوّل

21

 

98-95

 

درس هفتم :

اشکانیان

در این ماه ، درس هفتم « اشکانیان » تدریس می گردد و دانش آموزان

با سلسله ی اشکانیان و پیامبر رحمت و صلح ، حضرت عیسی (ع) آشنا

می شوند .

دوم

22

سوم

23

چهارم

24

 

فروردین

اوّل

تعطیل رسمی – عید نوروز – تعطیل رسمی

دراین ماه هفته ی اوّل و دوم ، به جهت تعطیلات نوروز ، تعطیل رسمی است و در هفته ی سوم  و چهارم  درس هشتم « ساسانیان » تدریس

می شود و دانش آموزان ، با سلسله ی ساسانیان آشنا می گردند .

دوم

سوم

25

 

103-99

درس هشتم :

ساسانیان

چهارم

26

 

اردیبهشت

اوّل

27

 

106-104

درس نهم :

طلوع خورشید اسلام در ایران

در این ماه هفته ی اوّل وو دوم ، درس نهم « طلوع خورشید اسلام در ایران » تدریس می گردد و دانش آموزان با چگونگی ورود اسلام به ایران آشنا

 می شوند .  در هفته ی سوم ، پس از دوره ی کتاب ، آزمون مستمر مداد کاغذی ( میان نوبت دوم ) برگزار و در هفته ی چهارم پس از دوره ی کتاب آزمون مداد کاغذی پایانی (نوبت دوم ) برگزار می گردد و نتایج آن ها به صورت کیفی – توصیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می شود .

دوم

28

سوم

29

 

106-70

دوره ی کتاب و اجرای آزمون مدادکاغذی مستمر( میان نوبت دوم )

چهارم

30

 

106-70

دوره ی کتاب و اجرای آزمون مدادکاغذی پایانی (نوبت دوم )

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:27  توسط مهدی سلمانی  |