علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

به نام خدا

مجموعه ی آموزشی - پرورشی  « آوای دانش »

آزمون مرحله ی (1) پیشرفت تحصیلی  پایه ی چهارم ابتدایی

تعداد سوال :   ۵۰       زمان :     ۶۰           تاریخ آزمون : ۲۹/۸/۸۹

قرآن و هدیه های آسمان ؛

 

1- کدام یک جزو علائم وقف هستند ؟     الف) ج    ب) ط     ج) لا     د) همه ی موارد

2- کدامیک جزو آداب قرآن خواندن نمی باشد ؟

    الف) حرف زدن     ب) وضو گرفتن      ج) گفتن استعاذه و بسم ا...    د) رعایت قواعد و اصول قرائت قرآن

3- حروف « الف » و « لام » در کلمه ی « یوم الدّین » چه نامیده می شود ؟

    الف) تشدید      ب) تنوین     ج) حروف والی    د) مَد

4- چه کسی بیشتر از همه به فکر بچّه خرگوش هاست ؟   الف) آهو    ب) مادرشان    ج) خدا     د) صیّاد

5- نام همسر فرعون چه بود ؟     الف) آمنه    ب) آسیه   ج) مریم   د) فاطمه (س)

6- « ربّنا عَلَیکَ تَوَکَّلنا »  یعنی چه ؟

    الف) خدایا ما را یاری نما                ب) خدایا تنها از تو یاری می جوییم

    ج) خدایا تنها به تو تکّیه می کنیم       د) خدایا تنها بر توانایی تو تکّیه می کنیم .

7- کدام یک جزو ارکان نماز می باشد ؟    الف) قنوت   ب) استغفار     ج) تشهّد    د) صلوات

8- اقتدا کردن یعنی ....    الف) رفتن    ب) پیروی کردن    ج) آمدن    د) رهبری

9- کدام یک ، جزو تفاوت های نماز فرادی با نماز جماعت است ؟

    الف) خواندن حمد و سوره توسّط شخص       ب) خواندن حمد و سوره توسّط امام جماعت

    ج) قنوت گرفتن                                       د) خواندن تشهّد و سلام نماز

10- اوّلین مسجدی که پیامبر با یارانش ساختند چه نام داشت ؟ 

      الف) مسجدالحرام    ب) مسجد کوفه    ج) مسجد قبا    د )مسجد النبی              

11- « مسجد الاقصی » در کدام شهر قرار گرفته است ؟    الف) مکّه     ب) بیت المقدّس    ج) کوفه      د) تهران

12- در کدام موقع نماز آیات خوانده می شود ؟     الف) کسوف    ب) خسوف    ج) زلزله     د) همه ی موارد  

 

سخن بزرگان ؛

حضرت علی (ع) ؛   « کسی که در نگه داشتن راز خود ناتوان باشد ، در حفظ و نگه داری راز دیگران توانا نباشد . »       

ارتباط مؤثّر- واحد کار رازداری

کمیته ی گسترش و ارتقای طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی( طرح کرامت ) دوره ی ابتدایی

 

 

 

 

مجموعه ی آموزشی پرورشی - « آوای دانش »  - آزمون مرحله ی (1) پیشرفت تحصیلی                           پایه ی چهارم ابتدایی 

بخوانیم و بنویسیم ؛

 

13- کدام یک از گزینه ها ، منادا می باشد ؟   الف) خدایا    ب) سعدیا     ج) بخشیده ای     د) الف و ب 

14- کدام یک از عبارت های مقابل ، برای جمع بستن در فارسی استفاده می شود ؟   الف) ها    ب) ان    ج) ات    د) همه ی موارد

15- هم خانواده ی « نظر» ، کدام یک از گزینه های مقابل است ؟    الف) نظم    ب) درس    ج) ناظر    د) علم

16- کدام یک از کلمه های مقابل ،  به صورت گفتاری می باشد ؟    الف) آسان    ب) کشه   ج) مدرسه    د) توانا   

17- شعر « بنی آدم اعضای یک پیکرند   که در آفرینش ز یک گوهرند »  از کیست ؟

     الف) نظامی      ب) حافظ     ج) فردوسی     د) سعدی    

18- معنی کدام کلمه با توجّه به معنی آن درست است ؟   

     الف) حیاط=زندگی     ب) ارض=زمین     ج) خار=حقیر    د)اساس= وسایل خانه

19- کدام کلمه ، شکل دیگری دارد ؟     الف) خواهر     ب) پنبه     ج) تشک     د) تسمه

20- مخالف کلمه ی ، « درون » چه نام دارد ؟     الف) داخل    ب) خارج     ج) بیرون     د) ب و ج

 

اجتماعی ؛

 

21- رنگ سبز در نقشه ، نشانه ی چیست ؟     الف) دشت    ب) کوه     ج) دریا    د) بیابان 

22- کدام گزینه ، جهت اصلی می باشد ؟    الف) شمال    ب) جنوب غربی     ج) شمال غربی     د) جنوب شرقی

23- کدام رشته کوه در شمال ایران قرار گرفته است ؟     الف) دنا     ب) تفتان     ج) البرز     د) زاگرس

24- لقب فروان روایان مصر چه بود ؟     الف) پادشاه    ب) فرمان روا    ج) نمرود    د) فرعون

25- مجسّمه ی شیر سنگی ، از آثار کدام یک از اقوام ایرانی می باشد ؟    الف) ماد    ب) پارت   ج) پارس   د) آشور

26- اوّلین جامعه ای که در آن زندگی می نماییم چه نام دارد ؟    الف) مدرسه    ب) خانواده    ج) دوستان    د) خیابان

27- تأمین نیازهای خانواده بر عهده ی کیست ؟    الف) پدر    ب) مادر    ج) فرزندان     د) الف و ب

28- روز جمعه ، مخصوص انجام دادن چه کارهایی است ؟ 

      الف) نظافت     ب) دیدار اقوام     ج) شرکت در نماز جمعه      د) همه ی موارد

29- مردم برای انجام دادن چه کارهایی به مسجد می روند ؟    الف) عبادت    ب) مشورت     ج) دعا     د) همه ی موارد

30- کدام یک از افراد ، در مدرسه نقش مهم تری را دارند ؟     الف) مدیر     ب) ناظم      ج) معلّم      د) دفتردار 

بیاموزیم ؛

 برای فاش نشدن اسرار باید :  

1- از پر حرفی بپرهیزید .    2- در انتخاب دوست دقّت کنید .   3- پیش هر کسی سفره ی دل را باز نکنید .      

4- هنگام عصبانیّت و احساسی شدن هر حرفی را بر زبان نیاورید .    5- برای جلب توجّه ، مطالب خصوصی خود را نگویید .

                                      ارتباط مؤثّر- واحد کار رازداری

کمیته ی گسترش و ارتقای طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی( طرح کرامت ) دوره ی ابتدایی

 

 

 

 

مجموعه ی آموزشی پرورشی - « آوای دانش »  - آزمون مرحله ی (1) پیشرفت تحصیلی                           پایه ی چهارم ابتدایی 

 

ریاضی ؛

 

31- با توجّه به عدد 1234569 ؛  بزرگ ترین رقم در کدام مرتبه قرار گرفته است ؟

      الف) دهگان     ب) صدگان      ج) یکان     د) یکان هزار  

32- پاسخ عبارت  (2314+ 1896)- 5708  کدام یک از گزینه های زیر است ؟

      الف) 1489     ب) 1498     ج) 1598     د) 1589

33- برای رسم یک خط ّ راست ، کافی است تا چند نقطه از آن را داشته باشیم ؟

     الف) یک نقطه     ب) دو نقطه      ج) سه نقطه    د) چهار نقطه

34- قیمت 3 مداد و 4 خودنویس ، روی هم 284500 تومان است . اگر قیمت هر مداد 1500 تومان باشد ، قیمت هر

      خودنویس چند است ؟     الف) 7000      ب) 14000      ج) 70000       د) 280000

35- در یک کارگاه سفال گری ، از روز شنبه تا پنج شنبه ، هر روز 5 کوزه و 8 کاسه ساخته می شود . کدام عبارت پاسخ

      صحیح این مسأله می باشد ؟  

      الف) ( 5 +8 ) + 6      ب) (5×8)×6     ج) ( 5 +8 ) × 6      د) (5 × 6 ) + 8

36- نیم خطّی که زاویه را به دو قسمت مناسب تقسیم می کند چه نام دارد ؟

      الف) زاویه     ب) نیم خط     ج) پاره خط     د) نیم ساز

37- حاصل ضرب  5 × 1353 چند است ؟     الف) 6765    ب) 6756    ج) 7665     د) 6576

38- یک وانت 135 کیسه گندم 600 کیلوگرمی را حمل می کند . بار این وانت چند کیلوگرم است ؟

     الف) 81000     ب) 80100      ج) 810000     د) 8100

39-   پدر مجید ، وقتی به پارک می رفت ، مردی را دید که از روبرو می آید و همراه او 7 پسر و 7 دختر می آمدند . چند نفر به

       پارک می رفتند ؟       الف) دو نفر     ب) یک نفر      ج) پانزده نفر     د) چهارده نفر

40- یک دو جین تمبر 50 ریالی 12 عدد است . یک دوجین تمبر 200 ریالی چند عدد است ؟

      الف) 12 عدد     ب) 14 عدد     ج) 16 عدد     د) 200 عدد

_ محل ّ انجام محاسبات عددی ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه ی آموزشی پرورشی - « آوای دانش »  - آزمون مرحله ی (1) پیشرفت تحصیلی                          پایه ی چهارم ابتدایی

 

علوم تجربی ؛

 

41- کدام یک از موجودات ، غیر زنده است ؟     الف) مگس    ب) برگ درخت     ج) پیچ      د) اسب

42- کدام یک جزو تفاوت های سلّول است ؟    الف) تغذیه    ب) اندازه     ج) رشد     د) تقسیم شدن

43- چرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند ؟  

      الف) چون بزرگند    ب) چون علاوه بر خود برای سایر موجودات غذا می سازند .    ج) زیبا هستند    د) الف و ج 

44-  کدام گیاه در کار غذاسازی فعّال تر است ؟     الف) گوجه فرنگی    ب) سیب    ج) ذرّت    د) گندم

45- گیاه برای غذا سازی ، به چه گازی نیاز دارد ؟    الف) اکسیژن    ب) نیتروژن     ج) کربن دی اکسید    د) کلر

46- کار ساقه چیست ؟   

 الف) زیبایی گیاه     ب) محکم نگه داشتن گیاه      ج) رساندن موادّ غذایی به برگ ها    د) همه ی موارد

47- کدام یک از حشرات ، آفت هستند ؟   الف) پروانه     ب) عنکبوت    ج) کفشدوزک    د) ملخ

48- کدام یک از گیاهان ، نوشیدنی است ؟    الف) دارچین    ب) چای    ج) نعناع    د) گردو

49- کدام یک از گیاهان ، در آب و هوای گرم و خشک کاشته می شوند ؟     الف) برنج    ب) گندم    ج) خرما    د) چای

50- « ادویه » بیشتر از چه کشورهایی  به دست می آید ؟ 

       الف) گرم و خشک     ب) سرد و کوهستانی     ج) گرم و مرطوب     د) معتدل و کوهستانی

__________________________________________________________________________________

آیا می دانید که ؟!!  – به دلایل زیر : « مصرف شیر و لبنیات را فراموش نکنید ؟!! »

شیر  و سایر لبنیات مانند ماست  ، پنیر و دوغ  از جمله مواد غذایی هستند که روزانه باید در سبد غذایی هر خانوار وجود داشته باشند. ناگفته نماند که از نظر تغذیه ای مصرف یک لیوان شیر معادل مصرف یک لیوان ماست یا دو لیوان دوغ است و طبق تحقیقات انجام شده بهتر است در رژیم های لاغری  از ماست استفاده شود. شیر و لبنیات حاوی بسیاری از مواد به خصوص مواد معدنی و ویتامین ها می باشد. مواد معدنی موجود در شیر عبارتند از: کلسیم ، پتاسیم ، منیزیم ، فسفر ، سدیم و مقدار کمی آهن

کلسیم : از عناصر اصلی محسوب می شود که روزانه به میزان 800 میلی گرم برای افراد عادی مورد نیاز است. کمبود آن در کودکان باعث نرمی استخوان  ، کندی رشد، خرابی دندان ها  و لثه می گردد. در بزرگسالان نیز بیماری شایع پوکی استخوان  ، به دلیل کمبود این ماده ی غذایی به وجود می آید. ویتامین D نقش مهمی در جذب کلسیم داردتابش نور خورشید  به طور مستقیم بر پوست بدن تا حد زیادی در تولید این ویتامین در بدن موثر است. مصرف دو لیوان شیر در روز می تواند نیاز بدن به کلسیم را در افراد بالغ تامین کند.

 

فسفر: فسفر  نیز یکی از مواد ضروری است که در بسیاری از واکنش های شیمیایی بدن و نیز در فعال کردن آنزیم ها ، ویتامین ها ، رشد و ترمیم بافت ها دارای نقش بسزایی است. این ماده به همراه کلسیم در تشکیل استخوان و استحکام آن موثر بوده و در ساخت بافت های عضلانی، مغز و اعصاب  دخالت می نماید. بهترین مقدار مصرف فسفر طوری است که نسبت کلسیم به فسفر برابر یک باشد، یعنی فسفر به اندازه ی کلسیم برای بدن مورد نیاز است. کمبود این ماده در بدن عوارضی شبیه کمبود کلسیم به وجود می آورد و مصرف روزانه دو لیوان شیر می تواند نیاز به این ماده ی غذایی را بر طرف نماید.

سدیم و پتاسیم : سدیم مهم ترین یون خارج سلولی است و افزایش آن در بدن باعث آماس ( ادم ) در بافت های تحتانی می گردد.  پتاسیم  مهم ترین یون داخل سلولی است و نقش مهمی در تنظیم اسیدی و بازی بدن و ایجاد تعادل طبیعی بین سلول های بدن و مایع اطراف سلولی دارد. نیاز افراد به پتاسیم بر حسب سن معمولاً در حدود 5/1 تا 5/4 گرم است. مصرف تقریباً 2 لیوان شیر می تواند تا 25 درصد نیاز بدن به این ماده را تامین کند.

 

آهن : مقدار آهن  موجود در شیر بسیار ناچیز است، ولی بر خلاف برخی از مواد غذایی ( اسفناج )، آهن موجود در شیر و تخم مرغ  به طور کامل جذب می گردد. به همین دلیل مصرف شیر توصیه می شود.

 

منیزیم : این ماده همراه کلسیم و فسفر در ساخت و استحکام استخوان بندی نقش دارد. ضمن آن که در ساخت پروتئین های مورد نیاز بدن از اسیدهای آمینه نیز نقش به سزایی دارد. مصرف 2 لیوان شیر در روز می تواند حدود 20 تا 40 در صد منیزیم  مورد نیاز را در افراد بالغ تامین نماید.

همچنین  شیر حاوی بعضی از ویتامین ها مانند A , D , B1 , B2 , B12 , C است.

پس در مصرف شیر اصلا ًصرفه جویی نکنید !!!

 

 

 

 

 

مجموعه ی آموزشی پرورشی - « آوای دانش »  - آزمون مرحله ی (1) بنیه ی علمی                           پایه ی چهارم ابتدایی

 

 

« هو الممتحن »

پاسخ نامه ی آزمون مرحله ی اوّل پیشرفت تحصیلی پایه ی چهارم ابتدایی

 

نام :             نام خانوادگی :                         شماره کلاس :         تاریخ                  تعداد سوال : 50   زمان : 60 دقیقه   نام آموزگار:

« لطفا ً پاسخ سوال ها را با مداد مشکی نرم بدهید % »

 

نام درس

شماره سوال

الف

ب

ج

د

نام درس

شماره سوال

الف

ب

ج

د

 

 قرآن و هدیه های آسمان

1

 

 

 

 

 

 

تعلیمات

اجتماعی

 

26

 

 

 

 

2

 

 

 

 

27

 

 

 

 

3

 

 

 

 

28

 

 

 

 

4

 

 

 

 

29

 

 

 

 

5

 

 

 

 

30

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

ریاضی

31

 

 

 

 

7

 

 

 

 

32

 

 

 

 

8

 

 

 

 

33

 

 

 

 

9

 

 

 

 

34

 

 

 

 

10

 

 

 

 

35

 

 

 

 

11

 

 

 

 

36

 

 

 

 

12

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

بخوانیم و بنویسیم

13

 

 

 

 

38

 

 

 

 

14

 

 

 

 

39

 

 

 

 

15

 

 

 

 

40

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

علوم تجربی

41

 

 

 

 

17

 

 

 

 

42

 

 

 

 

18

 

 

 

 

43

 

 

 

 

19

 

 

 

 

44

 

 

 

 

20

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

تعلیمات

اجتماعی

 

21

 

 

 

 

46

 

 

 

 

22

 

 

 

 

47

 

 

 

 

23

 

 

 

 

48

 

 

 

 

24

 

 

 

 

49

 

 

 

 

25

 

 

 

 

50

 

 

 

 

.........................................................................................................................>ﮭ

« به نام خدا»

کارنامه ی آزمون مرحله ی اوّل پیشرفت تحصیلی پایه ی چهارم ابتدایی

 نام و نام خانوادگی دانش آموز :                        نام آموزگار :            ماه :           

 تاریخ تنظیم :  

 

ردیف

 

نام درس

تعداد

نمره از

 20

 

 

وضعیّت

رتبه

 

تست

 

درست

 

نادرست

 

نزده

 

کلاس

 

پایه

 

آموزشگاه

 

1

قرآن و

هدیه های آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بخوانیم و بنویسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

تعلیمات اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدّل کل دانش آموز ( از 20 نمره )

 

رتبه ی کل

 

 

 

 

نظر آموزگار

 

اولیای محترم ؛ وضعیت دانش آموز شما به شرح زیر می باشد :

 

در حد انتظار   نزدیک به حد انتظار 

   نیاز به تلاش بیشتر د ارد

 

 

امضای آموزگار :

 

 

نظر ولی دانش آموز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضای ولی دانش آموز :

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی :                          امضای معاون آموزشی :                            

نام و نام خانوادگی مدیر :                                                                                              مهر و امضای مدیر :

(36)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:14  توسط مهدی سلمانی  |